سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
بهنام آریک – دانشجوی کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی
مصطفی قلیزاده گرجان – کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی، مدرس دانشگاه و کارمند کمیته امداد اردبیل
بهروز زلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:
موضوع پژوهش حاضر بررسی عوامل اقتصادی موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان شهر اردبیل می باشد، در این مطالعه چگونگی پیوند بین مشارکت اجتماعی شهروندان شهر اردبیل و عوامل اجتماعی موثر بر آن بررسی و تحلیل شده است که با روش پیمایشی انجام شده است. هدف کلی پژوهش شناسایی وضعیت مشارکت اجتماعی شهروندان اردبیلی و بررسی عوامل موثر بر آن می باشد. بدنبال دستیابی با این اهداف، شناخت بستر و زمینه های مناسب و امکانات و شرایط لازم جهت حصول هرچه بیشتر مشارکت اجتماعی شهروندان در ابعاد مختلف از اهداف اصلی این پژوهش می باشد. باتوجه به تئوریهای موجود تعلق اجتماعی، اعتماد اجتماعی رضایت اجتماعی، پایگاه اقتصادی – اجتماعی و سنت گرایی شهروندان از متغیرهای مهم و تاثیرگذار در تبیین مشارکت اجتماعی شهروندان می باشد. جامعه آماری پژوهش شهروندان ۱۸ تا ۶۴ ساله ساکن شهر اردبیل هستند که برحسب فرمول کوکران تعداد نمونه آماری ۴۰۵ نفر برآورد شده است و روش نمونه گیری ترکیبی از روش خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی ساده می باشد. نتایج آزمون t دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه نشان می دد که میزان مشارکت شهروندان بر حسب سن، جنس، شغل، تحصیلات، متفاوت است و نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین مشارکت اجتماعی و تعلق اجتماعی ، اعتماد اجتماعی، سنت گرایی ، رابطه آماریف معنی داری وجود دارد.