سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

طوبی پیرو – کارشناسی ارشد جامعه شناسی سمت : مشاور طرح های مشارکتی
حسن مقیم – مسئول اداره طراحی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فار
آرزو رحمانی – کارشناس علوم اجتماعی

چکیده:

در طول فرایند پیاده سازی مشارکت روستائیان با ارائه طرح PRA توسط مدیریت جامع مشارکتی آبخیزداری با موانعی روبرو هستیم . با توجه به نقش روستائیان در پیاده سازی طرح PRA یا همان ارزیابی مشارکت روستایی بایستی به عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر پذیرش مشارکت از طرف روستائیان اشاره کرد . بدین ترتیب در این تحقیق سعی شد تا برخی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر میزان مشارکت روستائیان در طرح PRA را مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرد .
بدین منظور در طول تحقیق با استفاده از روشهای مطالعات کتابخانه ای و پیمایشی اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد . سپس به منظور دست یابی به اهداف کلی و جزئی تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS و روشهای آماری (توصیفی و استناطی ) اطلاعات جمع آوری شده و فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . در ادامه نتایج حاصل نشان داد که مشارکت پذیری روستاییان تحت تأثیر برخی متغیرهای فردی، اجتماعی و اقتصادی (سن، جنسیت، تحصیلات، درآمد، مذهب و رسانه های گروهی ) قرار دا رد و در نهایت با استفاده از نتایج، به ارائه راهکارهایی کاربردی و پیشنهادهایی مناسب با الگوی فرهنگی در استان فارس پرداخته شده است