سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: نخستین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فریبرز عارف – دانشجوی کارشناسی ارشد جمعیت شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

مطالعۀ حاضر به بررسی باروری به عنوان مهمترین شاخص تأثیرگذار بر رشد جمعیت و شناسایی عوامل مؤثر بر آن پرداخته است بدین منظور به کمک داده های حاصل از استخراج پرسشنامه ایی که از نمونه ۶۲۵۰ نفر زنان متأهل ۴۹-۱۵ ساله شهرستان نی ریز توسط مرکز بهداشت شهرستان جمع آوری شده بود، متغیرهای مدت ازدواج، سن زن در هنگام ازدواج، رتبه شغلی مرد و مدت مهاجران زوجین، از طریق آزمون همبستگی زوجین پیرسون مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمون مذکور نشان میدهد که به جز طول مدت مهاجرت مرد، رابطۀ سایر متغیرها با تعداد فرزندان معنی دار است. همچنین از طریق رگرسیون چند متغیره مشخص شد که مدت ازدواج، رتبۀ شغلی مرد و سوادزن به عنوان عوامل تأثیر گذار برباروری ۵/۷۳ درصد از تغییرات درتعداد فرزندان را در جامعۀ مورد مطالعه تبیین می کنند. ترجیح سنی پسر، اشتغال زن، درآمد، سطح تحصیلات و بالاخره محل تولد زوجین از جمله دیگر متغیرهایی بودند که از طریق آزمون تحلیل واریانس مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجۀ به دست آمده حاکی از آن است که به جز محل تولد مرد، سایر متغیرها به ویژه سطح تحصیلات زوجین، قطعی ترین تأثیر را بر باروری داشتند. تأثیر متغیرهای فوق؟ با کنترل متغیر مدت ازدواج به نحو چشمگیری کاهش یافت.