سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
مصطفی قلیزاده گرجان – کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی، مدرس دانشگاه و کارمند کمیته امداد اردبیل
بهنام آریک – دانشجوی کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی
بهروز زلالی – دانشجوی کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی

چکیده:
موضوع پژوهش حاضر بررسی عوامل اقتصادی موثر بر توانمندی زنان سرپرست خانوار میباشد که زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام (ره) استان اردبیل در سنین بین ۲۰ الی ۳۰ سال جهت مطالعه موردی بعنوان جامعه آماری انتخاب شده است. در این مطالعه چگونی پیوند بین توانمندی زنان سرپرست خانوار و عوامل اقتصادی موثر بر آن به عنوان هدف کلی مورد برسی و تحلیل قرار گرفته است. روش پژوهش، از نوع روش پیمایشی می باشد. بدنبال دستیابی به این اهداف، شناخت بستر، زمینه های مناسب، امکانات و عوامل اقتصادی تاثیرگذار جهت توانمند شدن زنان سرپرست خانوار در ابعاد مختلف از اهداف فرعی این پژوهش می باشد. باتوجه به تئوریهای موجود علاوه بر متغیرهای پیشینه ای عواملی چون دسترسی آسان به منابعف مهارتهای فردی و حمایت از تولیدات مددجویان از متغیرهای مهم و تاثیرگذار در تبیین توانمندی زنان سرپرست خانوار می باشند. به لحاظ محدودیت جامعه آماری با استفاده از روش نمونه گیری کل شماری تعداد نمونه آماری ۲۴۲ نفر برآورد شده است. نتایج آزمون t دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه نشان می دهد که میزان توانمندی زنان برحسب مهارتهای فردی، و سطح تحصیلات متفاوت است. و نتایج حاصل از ضریب همبستی پیرسون نشان می دهد که بین توانمند شدن زنان سرپرست خانوار و حمایت از تولیدات مددجواینف دسترسی آسان به منابع رابطه آماری معنی داری وجود دارد.