سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
عاطفه ارجمندنیا – دانشجوی دوره ی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان، ایران ،
هوتن ایروانی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان، ایران
مسعود نصری – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان، ایران

چکیده:
دیدگاهی که انسان در دوران پیش از مدرن درباره محیط طبیعی پیرامون خود داشت ، مبنی بر وحدت و یک شدن با آنبود، ولی آنچه که در دوران رشد صنعت و تکنولوژی رخ داد، بی توجهی به طبیعت و انرژی های موجود درآن بود .طراحی اقلیمی روشی است برای کاهش همه جانبه هزینه انرژی یک ساختمان .دراین راستا با توجه به گستردگی اقلیمسردوخشک درنیمکره شمالی ونیز کشورعزیزمان ایران، توجه به طراحی بناها و کالبدشهرهای اقلیم سردوخشک کهازمصرف کنندگان عمده انرژی های فسیلی به شمارمی روند، می تواند بخش عمده ای ازمصرف آنها راتقلیل دهد. هدفازاین مقاله بررسی شرایط اقلیمی منطقه سردوخشک وبه ویژه شهر فرخ شهر واقع در این اقلیم وبه تبع آن بررسیراهکارهای طراحی بناها باتوجه به مصرف صحیح منابع انرژی واحترام گذاشتن به طبیعت ومتناسب با اقلیم پایدار میباشد. دراین مقاله شیوه کتابخانه ای ومیدانی برای بررسی مطالب انتخاب شده وامیداست نتایج مطلوبی درمفهوم معماریاقلیمی پایدار منطقه سردوخشک، کاهش مصرف انرژی های فسیلی وکاهش آلودگی به ویژه درشهر فرخ شهرکه به عنوانبستراصلی مورد مطالعه رابه همراه خواهد داشت.