سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

چکیده:

فرایند اموزش عبارت است از کلیه تلاشهاو فعالیتهایی استکه موجب ارتقا سطح دانش و اگاهی و مهارتهای حرفه ای ، شغلی و ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان می گردد و آنها را اماده انجام وظایف و مسئولیت های شغلی خود می نماید دراین مقاله ابتدا به تعریف اموزش، اهمیت، ضرورت و فواید آن پرداخته شده و سپس سیکل اموزش و ارزیابی اموزش مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت دیگر مقاله به تجزیه و تحلیل نتایج تحقیقی که با استفاده از فنون و ابزار اماریدر رابطه با عوامل اموزشی در شرکت توزیع برق استان لرستان صورت گرفته است پرداخته و در پایان پیشنهاداتی جهت تاثیرگذاری بیشتر عوامل اموزشی و همچنین بهبود این عوامل در فرایند توانمندسازی و نتیجه گیری کلی بیان شده است.