سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

بلقیس روشن – عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
مریم ارمیون – کارشناس شیمی و کارشناس ارشد زبا نشناسی همگانی

چکیده:

مقاله حاضربه بررسی میزان ونحوه به کارگیری عوامل انسجام در متون شیمی آلی می پردازد که درحال حاضردردانشگاه های ایران دردوره کارشناسی تدریس می شود. متن به گروهی ازجملات اطلاق می شودکه چه کتبی باشند و چه شفاهی،چه کوتاه باشند و چه بلند،ی ککل یکپارچه راتشکیل دهندوانسجام،ارتباط ووابستگی میان اجزای تشکیل دهنده متن است.درزبان فارسی پژوهش های متنوعی درباره متون ادبی و داستانی صورت گرفته است؛ولی بررسی میزان بهره بری ازعوامل انسجامی درمتون آموزشی(مانند: شیمی و فیزیک) زمینه ای است که کمتر به آن توجه شده است. در این جستار سعی براین است که ازطریق روش های علمی آماری ، عوامل انسجام در متون شیمی آلی دانشگاهی،از داده های کیفی به داده های کمی تبدیل شودوازاین رهگذر باب بررسی آماری و رایانه ای در سیاق علمی گشوده شود.دراین پژوهش از دو شیوه کتابخانه ای و تحلیل محتوااستفاده شده است.مباحثی مانندزبان علم ، گفتمان علمی، زبان شناسی متن بااستفاده از روش کتابخانه ای وتجزیه و تحلیل متو نشیمی با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. بر این اساس ، ۲۲۲ بند از سه کتاب شیمی آلی(که به ترتیب ازانتشارات مرکزنشردانشگاهی،دانشگاه اصفهان و پیام ( نور می باشند) بر اساس الگوی معرفی شده از سوی هالیدی و حسن ( ۱۹۷۶ تجزیه و تحلیل شده.دراین مقاله پس ازاشاره به مبانی نظری وپیشینه تحقیق،روش تحقیق (شامل جامعه آماری، حجم نمونه و…)وفرضیه ها، نتایج تحقیق همرا هباجدول هاو نمودارها مشخص می شود و پیشنهادهایی ارائه می گردد