سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهنوش جعفری گرزین – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی مازندران
محمدعلی هادیان امری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه مازندران

چکیده:

فرآیند فرسایش عاملیست که وجود و ارزش آب و خاک را به خطر انداخته، با هدر دادن آنها همواره سبب خسارت سنگین و گاه جبران ناپذیری می گردد. فرسایش خندقی از انواع فرسایشی آبی است که در اکوسیستمها و اقالیم مختلف ایجاد شده و با توجه به ابعاد نسبتا وسیع، توسعه سریع و تولید رسوب ، سبب تخریب گسترده اراضی می گردد. جهت کنترل این پدیده لزوما شناخت مکانیسم تشکیل و عوامل موثر بر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا جهت شناخت ابعاد مختلف این پدیده در حوزه سرخ آباد استان مازندران مطالعات اجمالی صورت گرفته،پارامترهای لیتولوژی ، شیب، عمق خاک و پوشش زمین شامل ۳ پارامتر فرعی مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعات بر مبنای نقشه های پایه ۱:۵۰۰۰۰ صورت گرفت. با بررسی نسبت سهم شرکت هر پارامتر در منطقه رخساره خندقی در کل خوزه می توان میزان دخالت هر یک از این پارامترها را در پدید آمدن رخساره خندقی تعیین نمود. نتایج بررسی ها نشان می دهد که عامل لیتولوژی با توجه به تغییرات عمده نسبت به سهم شرکت آن در مناطق خندقی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده، پس از آن عامل پوشش زمین از درجه اهمیت برخوردار است.