سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین سالاری – دکتری میکروبشناسی پزشکی(ph.D)
ربابه حافظی – فوق لیسانس باکتریولوژی(MSC)

چکیده:

باکتریهای پاتوژن با رشد، تکثیر و تهاجم به دستگاه گوارش و یا تولید اگزوتوکسین در مواد غذائی باعث بیماری می شوند. در مورد گروه دوم می توان توکسین های استافیلوکوکوس اورئوس،باسیلوس سرئوس، کلستریدیوم بوتولینوم و کلستریدیوم پرفرنجس تایپ Aرا نام برد.در این مطالعه باکتریهای موجود در ۳۷۵ محصول غذائی به روش کشت مورد بررسی قرار گرفته، که باکتریهای عامل مسمومیت غذائی جدا شده عبارتند از ۱۲ مورد(۳/۴ درصد) باسیلوس سرئوس و ۲۵ مورد (۷/۱ درصد) استافیلو کوکوس اورئوس.