سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علیرضا علیزاده – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ( گرایش تولید صنعتی ) ، دانشکده مدیریت و حسابدا
پیام حنیفی زاده – استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علام

چکیده:

پیاده سازی پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان ۱ نیاز به سرمایه گذاریهای زیادی دارد . پیاده سازی تعداد قابل توجهی از این پروژه ها با شکست گزارش شده است . مطالعات نشان می دهد که هدف پیاده سازی سریع در این پروژه ها برآورده نشده و در نتیجه، شکست این پروژه ها، هزینه های بسیار زیادی را به شرکتهای سرمایه گذار تحمیل نموده است . از طرف دیگر شکست ها باعث افزایش ریسک بازار این محصولات و بدبینی مدیران و سرمایه گذاران نسبت به آنها شده است . این موضوع باعث شد که اخیرا ” تحقیقاتی در ارتباط با شناسائی عوامل بحرانی موفقیت ۲ در اجراء این پروژه ها صورت پذیرد . نظر به اینکه هرکدام از تحقیقات انجام شده محورهای خاصی را مورد تاکید خود قرار داده اند، جمع بندی و دیدگاه همه جانبه ای از این عوامل به صورت راهنمائی جهت مدیران پروژه ها صورت نگرفته است . این مقاله انواع مدلهای بررسی عوامل بحرانی موفقیت در پیاده سازی پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان را مورد ارزیابی و مقایسه قرار می دهد . نتیجه مقایسه این مدلها باعث شده است تا معیارهای اساسی و مشترکی که در همه رویکردها مورد تاکید قرار گرفته به صورت یک راهنمای مناسب ارائه گردد . آزمایشات آماری انجام گرفته روی اطلاعاتی که از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کارشناسان و خبرگان فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران بدست آمده، نشانگر تایید تاثیر عوامل بدست آمده از جمع بندی مدلهای گذشته می باشد . اما با توجه به شرایط کشور و تفاوت مورد انتظار در اهمیت یا رتبه بندی آنها، مدل بومی از عوامل بحرانی موفقیت پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان ارائه شده است . با توجه به تازگی حضور این سیستمها در بازار ایران، توجه سرمایه گذاران و مدیران پروژه به عوامل بحرانی موفقیت ارائه شده از اهمیت بالائی برخوردار می باشد .