سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا حمزه ای – اداره کل حفاظت و ایمنی سیر و حرکت راه آهن ج.ا.ا
سروش مالکیان – اداره کل حفاظت و ایمنی سیر و حرکت راه آهن ج.ا.ا

چکیده:

از آنجائیکه عامل خطای نیروی انسانی یکی از مهمترین علل بروز حوادث و سوانح در صنعت ریلی کشور می‌باشد، لذا بررسی، شناخت و تحلیل این عوامل همراه با ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش و یا رفع آنها نقش به سزایی در کاهش حوادث و سوانح بهمراه خواهد داشت. در این مقاله عواملی که سبب بروز خطاهای نیروی انسانی میشوند را در سه گروه کلی تحت عنوان، ماهیت کار – روحی، روانی وهدایت، کنترل و نظارتتقسیم کرده و سپس هر کدام از این ابعاد به بخشهای کوچکتری طبقه‌بندی می‌شوند و پس از شناخت عوامل مذکور از طریق دریافت نظرات کارشناسان (از طریق پرسشنامه‌ها)، بین سه بعد مذکور یک اولویت‌بندی صورت گرفته و بعد از رتبه‌بندی آنها به درجه‌بندی عوامل داخلی پرداخته و در نهایت با استفاده از اصل پاراتو به تجزیه و تحلیل آنها همراه با ارائه روشهای بهینه و مناسب در جهت کاهش آنها پرداخته میشود.