سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد عربشاهی کریزی –

چکیده:

در جهان پویای کنونی بهره وری به نوعی موتور توسعه اقتصادی و صنعتی به شمار میرود. بهبود بهره وری بر عوامل و مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه مانند کاهش تورم، بهبود کیفیت زندگی، امنیت شغلی، افزایش سطح اشتغال، ارضاینیاز مختلف مشتریان، افزایش سودآوری، رشد هر چه بیشتر صنعت، توسعه صادرات، حفظ محیط زیست، توان رقابت سیاسی و اقتصادی و … تاثیرات بسزایی دارد. در کشور ما اهمیت و ارزش بهره وری به درستی درک نشده، و این در حالیست که ریشه بسیاری از مسایل و مشکلات موجود در بخشهای مختلف کشور ناشی از پایینبودن
سطح کارایی و بهره وری میباشد. بنابراین با توجه به اهمیت بحث بهره وری، در این تحقیق سعیمیشود تا پس از بحث پیرامون مفهوم بهره وری و عوامل موثر در بهبود آن، مسایل و مشکلات موجود در فرایند بهره وری در صنعت کشورمان را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده و سپس با جستجوی روشهای اجرایی و تکنیکهای مختلف ارایه شده برای بهبود بهره وری (که در ادامه توضیح داده خواهندشد) در جهت رفع مسائل و مشکلات مزبور واردعمل شویم و راهکارهایی موثر را در جهت ارتقای هر چه بیشتر بهره وری در صنعت کشورمان ارائه خواهیم نمود.