سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۹
نویسنده(ها):
آزیتا غفاری – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه.
مهدی فدایی اشکیکی – استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رشت.

چکیده:
باتوجه به رشدچشمگیروروزافزون اینترنت درجوامع به ویژه درایران توجه به عوامل تاثیرگذاربرپذیرش فناوری خرید ازطریق اینترنت جایگاه ویژه ای یافته است هدف ازانجام این تحقیق ارتقا دانش درزمینه خرید اینترنتی بررسی اندازه گیری و رتبه بندی سازه های تاثیرگذارموثربرتصمیم خرید می باشد تحقیق حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ جمع اوری داده ها توصیفی ازنوع پیمایشی و ازلحاظ زمانی مقطعی درنیمه اول سال 1393 می باشد جامعه اماری پژوهش مشتریانی هستند که خرید اینترنتی انلاین ازشرکت پست استان گیلان انجام میدهند ازانجایی که جامعه موردنظر نامحدود می باشد نمونه را با استفاده ازفرمول کوکران 384نفرتعیین نمودندداده های تحقیق به کمک ابزار پرسشنامه جمع اوری و تجزیه و تحلیل آن براساس مدلیابی معادلات ساختاری وروش تحلیل لیزرل انجام پذیرفته است دراین راستا مدل برمبنای الگوی محرک ارگانیسم وپاسخگویی S- O- R ارایه شدها ست درچارچوب S- O- R محرک به شکل یک تاثیرشدید که بطور داخلی برحالت وکیفیت ارگانیسمی یک فرد تاثیر میگذارد و ارگانیسم به عنوان یک فرایند که واسطه ای بین روابط محرک و واکنش افراد است معرفی می گردد واکنش نیز بیانگرنتیجه نهایی کارمثل رضایت تمایل و پیشروی ویاحس اجتناب درمشتری می باشد