سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

سید نعمت اله موسوی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فرزانه طاهری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

در این مطالعه که با هدف بررسی عوامل تعیین کننده فقر در میان خانوارهای شهری استان فارس انجام شد ابتدا ویژگی های اقتصادی و اجتماعی خانوارهای منتخب بررسی و این ویژگی ها در میان دهک های مختلف با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون اثر هر یک از عوامل موثر بر سطح رفاه خانوارها ارزیابی شد . در پایان نیز بر اساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون اقدام به طرح سناریوهای مختلف به صورت تغییر در عوامل تعیین کننده فقر (رفاه) و تعقیب اثر این تغییرات بر روی سطح رفاه گردید. تغییر در سطح فقر (رفاه) نیز به کمک معیارهای سه گانه درصد افراد زیر خط فقر ، شکاف و شدت فقر که برگرفته از شاخص موسوم به FGT می باشند ارزیابی گردید. داده هی مورد استفاده نیز مشتمل بر ویژگی های اقتصادی – اجتماعی خانوارهای شهری استان فارس بود که در طرح سالانه آمارگیری هزینه و درآمد خانوارها شرکت کرده بوده اند. بر اساس نتایج بالاترین سهم مخارج در میان خانوارها با ۳۵ و ۲۹ درصد بترتیب متلق به مخارج مسکن و کالاهای خوراکی و دخانی می باشد. متوسط بعد خانوار در نمونه مورد مطالعه ۴/۳۹ نفر می باشد. همچنین متوسط تعداد افراد با سواد ، تعداد اعضای محصل و تعداد افراد شاغل بترتیب ۲۳/۲۹، ۲/۲ و ۱/۱۵ نفر می باشد. البته بعد خانوار دهک های درآمدی بالا بزرگتر از دهک های درآمدی پایین می باشد. در حالی که نسبت تعداد افراد باسواد به بعد خانوار در میان دهک های ردآمدی بالا بزرگتر از دهک های درآمدی پائین می باشد. بر اساس نتایج آزمون مقایسه میانگین ها مشخص شد که بین دهک های درآمدی متلف از نظر مخارج سرانه ، سطح سواد سرپرست خانوار، بعد خانوار، تعداد افراد باسواد، نسبت تعداد افراد شاغل به بعد خانوار اختلاف معنی داری وجود دارد. همچنین نسبت مخارج دهک دهم به دهک اول و ۲۰ درصد پردرآمد به ۲۰ درصد کم درآمد به ترتیب ۷/۰۴ و ۴/۷ می باشد.