سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی ثریایی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
علیرضا پاکدین امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه
محمد علیخانی کشکک – کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

هدف از مقاله حاضر بررسی عوامل تقویت نگرش کارآفرینی سازمانی بر آموزش در مدیران بانک ملت استان مازندران می باشد. از میان جامعه آماری ۲۱۰ عضوی مورد مطالعه تعداد ۱۳۶ نفر از طریق جدول مورگان با نمونه گیری گروهبندی شده و تصادفی انتخاب سپس با جمع آوری داده های مورد نیاز با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد و مدارک، مصاحبه و بویژه پرسشنامه با ضریب پایانی ۰/۸۶ در قالب روش تحقیق غیرآزمایشی پیمایشی به استخراج مدل عوامل تقویت نگرش کارآفرینی سازمانی با تاکید بر آموزش پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که آموزش بواسطه فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی و فردی رابطه دارد همچنین این دو نوع کارافرینی نیز با یکدیگر مرتبط است و برآیند این دو به تقویت نگرش کارآفرینی سازمانی منجر می شود. در پایان مقاله بحث و مقایسه نتیجه گیری و پیشنهادات کاربردی و نیز مواردی چند در خصوص ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده اند.