سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا ندیمی – کارشناس ارشد تکتونیک سازمان زمین شناسی کشور مدیریت شیراز
طهمورث یوسفی – کارشناس سازمان زمین شناسی کشور مدیریت شیراز
شهرام کارگر – کارشناس سازمان زمین شناسی کشور مدیریت شیراز

چکیده:

زمین لغزشها پدیده های مخربی هستند که درنواحی ویژه باعث حرکت مقادیر زیادی ازخاک و سنگ می شود زمین لغزشها دراثرعوامل مختلفی بوجود می آیند که دراکثرمواقع عوامل تکتونیکی یکی ازعمده ترین و مهمترین آنها به شمار می رود عوامل تکتونیکی به طرق مختلف میتواند باعث تسریع درحرکت یک توده لغزیده شود دراین تحقیق عوامل تکتونیکی موثر برحرکت توده های لغزیده متعدد که درتاقدیس کوه حسین بوجود امده بررسی میشود این تاقدیس دربخشهای شمالی استان فارس بین زونهای ساختاری زاگرس مرتفع و زاگرس چین خورده قراردارد بهدلیل فعالیت شدید منطقه که دراثرنیروهای وارده ازجهت ne-SW می باشد گسلهای تراستی دردوسوی این تاقدیس طی چین خوردگی و برگشتن لایه ها بوجود آمده است حرکت این تراستها وضعیت سیستمهای شکستگی و قاعده شیلی – مارنی بخشهای لغزیده باعث ایجادزمین لغزشهای متعدد دردویال این لغزشها را عملکرد تکتونیک دانست