سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عادل باوی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
حیدرعلی کشکولی – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب
محمود وائلی زاده – عضو هیئت علمی بازنشسته مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد و مشاور شرکت مهن
سعید برومندنسب – دانشیار دانشگاه شهید چمران، دانشکده مهندسی علوم آب

چکیده:

به منظوربررسی اثرشدتهای مختلف باد،فشار،فواصل وآرایش آبپاشها بریکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی طرحی بااستفاده ازسه طیف شدت باد( ۵-۰ و۷-۵و۷< متربرثانیه)،سه فشارمتوسط آبپاش( ۳۵،۴۰و۴۵ متر) و سه فاصله آبپاش روی لوله فرعی(۱۵،۱۸و۲۱ متر)انجام شدوآرایشهای مختلف)مستطیلی، مربعی و مثلثی) برای همه تیمارها مشابه سازی شده ویکنواختی توزیع آب محاسبه گردید و همچــنین مقدار تلفات تبخیر و باد در شرایط مختلف جوی(سرعت باد، درجه حرارت محیط،کمبودفشاربخاراشباع محیط)و در فشارهای مختلف (۳۵و۴۰و۴۵ متر)با روابط منطقی محاسبه شده و رابطه‌ی آن با هــدایت الکتریکی آب پاشیده شده ازآبپــاش مورد بررسی قرارگرفت.نتایج حاصل ازاجرای این طرح نشان دادکه باافزایش سرعت باد ضریب یکنواختی توزیع آب کاهش یافته واین ارتباط تا سرعت باد۷ متربرثانیه تقریباًخطی است ودرسرعت بادشدیدترضریب یکنواختی شدیداًکاهش می یابد. همچنین درشدتهای ضعیف باد(۵-۰ متربرثانیه)،افزایش فشار( بین ۳۵ تا ۴۵ متر)باعث افزایش یکنواختی توزیع آب شده اماباافزایش فشار یکنواختی توزیع آب تغییرقابل ملاحظه ای نداشته است.باافزایش نسبت فواصل آبپاشها به قطر پراکنش، ضریب یکنواختی مخصوصاً دربادهای شدید کاهش یافته است به همین جهت توصیه می شودباافزایش سرعت بادنسبت فواصل آبپاشهابه قطرپراکنش راکاهش داده وازآرایشهای مربعی استفاده شود تا ضریب یکنواختی توزیع آب قابل قبول گردد.