سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ناصر محرم نژاد – مدیر پژوهش و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
مهناز تهرانی – دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست

چکیده:

افزایش جمعیتتوسعه ی بی رویه و غیر اصولی شهر ی افزلیش مهاجرت غلط بودن الگویرایج مصرف شهروندان تبلیغاتمختلف استفاده از کالا ها ومحصولات گوناکوناز طریق رسانه های گروهی تنوع تولید روز افزونانواع محصولاتو کالاها به ویژه بسته بندی های آنه و بسیاری از عوامل دیگر امروزهبه مشکلات پیچیده ی زندگیشهری دامن زده و یکی از بارزترین معضلاتبهداشتی و زیست محیطیرا به خصوص در کلان شهرها نمودار کرده است.مشکلی که تقریبااز حالت نا ملموس به شکل محسوسی چشم اندازی میکند و آن چیزی نسیت جز روند صعودی تولید مواد زائد جامدامروزه دیگر نمی توان کلان شهر های کشور به خصوص ابر شهری مانند تهران رابا روشهای سنتیو مدیریتغیر علمی و مهندسی مواد زائدذ جامد شهری امروزهیکی از علوم بسیار پیشرفتهدر کشورهای جهان اول و برخی از کشور های در حال توسعه محسوب میشود و توجه به کارگیری دانش فنی جهان و استفاده از فناوری های نوین بینالمللی در اداره ی شهری یکی از ارکان اصلی تعیین استاتژی ها سیستهای بهداشتی و زیست محیطی در ان کشور می باشد.در حال حاضرتهران با جمعیتی بلغ بر ۱۰ میلیون نفر روزانهبیش از ۷۰۰۰ تن زباله تولیدی دارد که برایاین حجمعظیم زائداتتولیدی بایدتدبیرکارشناسی و مدیریتیمبتنی بر اصول مهندسی اندیشیدو اعمال نمود.مدیریت مواد ذئد شهری به عواملی همچون تولید زائدات جمع آوریحمل و نقل دفن زبالهو بازیافت آن بستگیدارد.محدوده سازمانبسیاری وسیعو متغیر می باشدو سازمان های بخشی دیگر مانند شهرداری راهنمایی رانندگی محیط زیست سازمانها و تشکل های خصوصی (ngoها)و…در این محدوده وجود دارند و مدیریت میشوند بنا بر این چنین سازمانی را نمی توانبا روش مدیریتاجراییمدیریت نمودو راهی جز مدیریتراهبردیبرای آن وجود ندارد.به این منظور عناصر اصلی مدیریتاستراتژیککه به صورت سلسله مراتبی و باز خور به یکدیگر متصل هستند بایستس مورد بررسیقرار گگیرد به منظور بررسیعوامل درونی و بیرونیتاثیر گذاریبر مدیریت پسمانددر کلان شهرهای کشور ابتدا با انتخاب سیستم مدیریتپسماندهای شهر تهرانبه عنوان جامعه ی آماری مورد بررسی و شناسای عوامل محیطی شامل محیط خارج و درون سازمان مدیریت پسماندها اقدامو در مرحله یبعد به تجزیه و تحلیل و تدوین استراتژی مورد نظر پرداخته شده مرحلهی سوم اجرای استراتژی و در مر حله ی آخر ارزیابی و کنترل استراتژهای برتر می باشد.