سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش علمی جانباز و خانواده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود دژکام – روانشناس عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده مهندسی و علوم پز
سعید محمد – دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی پژو
مظاهر رضائی – دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی پژو

چکیده:

هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی عوامل مرتبط با انگیزه ازدواج درجانبازان مونت میباشد. یافته ها نشان داد بین عزت نفس و انگیزه ازدواج رابطه مثبت وجود دارد و زنان دارای انگیزهبالای ازدواج از عزت نفس بیشتری برخوردار می باشند. بین مهارتهای اجتماعی و انگیزه ازدواج نیز رابطه مثبتی مشاهده شد. جرات ورزی و انگیزه ازدواج ارتباط مثبتی داشتند. ولی بین انگیزه ازدواج و میزان حمایت اجتماعی رابطه ای مشاهدهنشد. تصور منفی از بدن و انگیزه ازدواج رابطه منفی داشتند و نشان داهده شد زنان دارای انگیزه بالا برای ازدوج ازتصور منفی کمتری برخوردار هستنند. سن و انگیزه ازدواج، و نیز تحصیلات و انگیزه ازدواج رابطه ای نشان دادند. بین وضعیت اقتصادی – اجتماعی و انگیزه ازدواج، درصد جانبازیو انگیزه ازدواج نیز رابطه ای مشاهده نشد.