سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی عطافر – استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
فهیمه داوری – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شرکت فرآورده های نسوز آذر

چکیده:

این پژوهش به بر رسی عوامل سازمان و مدیریت در شرکت سهامی ذوب آهـن اصـفهان و شـرکت فـرآورده هـای نسوز آذر بر اساس مدل " در جستجوی تکامل " پرداخته است . فرضیه هایی که در این پـژوهش شـامل؛ چگـونگی تمایل به آزمودن و پرداختن به امور عینی و عملی، خط مشی های مـدیریت در جهـت ایجـاد رضـایت و خـشنو دی مشتریان، استقلال عمل در رده های مختلف سازمانی، ارج نهـادن بـه ارزش هـای والای انـسانی و پـرورش آن هـا ، الگوی ارزشی بودن مدیران، پرداختن به اموری که بدان آگاهی وجـود دارد، سـاختار سـازمانی سـاده و اسـتقلال عمل و کارآفرینی در شرکت های مذکور می باشد . روش پژوهش توصیفی، پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه ۶۸ سؤالی محقق ساخته بود . گروه نمونه شامل ۳۲۰ نفر از مدیران شرکت ذوب آهن و شرکت فرآورده های نـسوز آذر بود . نتایج نشان داد که از دیدگاه مدیران حیطه های تمایل به آزمون و پرداختن به امور عینی، ایجاد رضایت و خشنودی مشتریان، استقلال عمل در رده های مختلف سـازمانی و سـاختار سـازمانی سـاده در شـرکت ذوب آهـن وجود ندارد . در شرکت فرآورده های نسوز آذر حیطه های استقلال عمل در رده های مختلـف سـازمانی و سـاختار سازمانی ساده در شرکت وجود ندارد .