سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فاطمه رستگاری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل
مسعود همایونی فر – استادیار دانشگاه زابل

چکیده:

صادرات نفت خام به دلیل نوسانات قیمت این محصول در بازارهای جهانی، سبب نوسان در وضع تولیدناخالص ملی، درآمد سرانه و سایر متغیرهای اقتصادی کشور می شود . در نتیجه بررسی رشد صادرات غیر نفتی و عوامل مؤثر بر آن از اهمیت زیادی برخوردار است .
در این مطالعه اثر متغ یرهای اقتصاد ی و سیاسی برخی از مهمتر ین کشورها ی طرف تجار ی ایران در بخش صادرات غیر نفت ی بررس ی شده است . آمارهای مربوطه برا ی ۱۵ کشور و مدت زمان ۱۰ سال (۲۰۰۵-۱۹۹۵) جمع آوری شده و متغ یرهای مقطع ی و سر ی زمان ی توسط مدل ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته اند . در بخش اقتصاد ی عواملی مانند درآمد سرانه، جمع یت ، شاخص ق یمت مصرف کننده و نرخ مبادله در کشورها ی طرف تجار ی ایران، از عوامل مؤثر بر صادرات کالاها ی غ یر نفت ی ایران هستند . بی ثبات ی سیاسی در کشورها ی مذکور نیز بر روند صادرات ا یران اثر گذار است . نتایج نشان داد هرچه جمعیت، درآمد سرانه و شاخص ق یمت مصرف کننده در کشورهای طرف تجار ی ایران افزا یش یابد، صادرات ا یران به آن کشورها نیز افزایش می یابد . اما نرخ مبادله و بی ثباتی سیاسی در کشورهای مذکور با صادرات ایران رابطه عکس دارد