سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالرضا سامره – کارشناسی مدیریت دولتی ، امور اداری سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشا
قباد صیدی – کارشناسی ارشد آمارو برنامه ریزی ، امور اداری سازمان جهاد کشاورزی استا

چکیده:

غنی سازی شغل یا پر بار کردن شغل ، عبارتست از روشی برای انگیزش کارکنان ، بدین مفهوم که شغل بنحوی طرح ریزی می شود که فرصتهای رشد روانی را برای کارمند بوجود می آورد . امروزه مساله ترک خدمت کارک نان برای مدیران بسیاربزرگ و مشکل جلوه می کند ، زیرا ترک خدمت میتواند نشانه ازدست دادن هزینه زیادی درزم ینه تامین ، آموزش ، سرمایه گذاریهای اجتماعی ، خرابکاری .. . باشد و بدنبال آن تاثیر ات منفی هم درروحیه ،بازدهی کارو توانمند سازی شغلی افرادی که درسازمان میباشنددارد . این پژوهش به منظور بررسی میزان خشنودی شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه وتاثیرعوامل فردی و سازمانی برروی آن با تاکید برتئوری انگیزش – بهداشت فرد ریک هرزبرگ به منظور اغتنای شغل آنان انجام گرفت . این مطالعه یک بررسی تحلیلی ا ست که برروی ۳۱۸ نفرکارکنان سازمان مذکور که به چهاردسته : الف – کارکنانیکه درسازمان مشغول بکار هستند ب – کارکنانیکه تقاضای انتقال داده ولی هنوزجابجا نشده اند ج – کارکنانیکه انتقال یافته ومجدد به سازمان برگشته اند د – کارکنانیکه انتقال یافته وتقاضای برگشت به ساز مان رادارند ،تقسیم شده اند انجام گرفته است . روش تحقیق دراین بررسی پیمایشی است و جمع آوری اطلاعات ازطریق پرسشنامه صورت گرفته و اطلاعات بدست آمده ازطریق آزمونهای پارامتری و ناپارامتری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت . براساس نتایج بدست آمده رضایت ازنوع کار % ۸۵/۲ ، رضایت ازکارخود % ۶۵/۱ ، رضایت ازهمکار % ۸۶/۸ ، رضایت ازمدیر % ۷۶/۱ و رضایت ازارتباط با مدیر % ۶۹/۵ و براساس ارزیابی بعمل آمده ، عمده ترین موارد مورد بازبینی و ا صلاح که توسط کارکنان بعنوان نارضایتی ارزیابی شده است عبارتند از : ارتقاء در سازمان – ارزیابی کلی سازمان و حقوق ومزایا میباشد . با توجه به نتایج بدست آمده این مساله مطرح میشود که آیا غنی سازی شغلی درگرو عوامل معرفی شده است ، که این موضوع مورد بحث مفصل تری قرار می گیرد .