سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی میرفخرائی – شرکت برق منطق های تهران
حمید همتیان –

چکیده:

یکی از منابع مهم، محدود ، غیرقابل ذخیره و زیربنای توسعه صنعتی، انرژی الکتریکی است که همزمانی تولید و مصرف، یکی از ویژگی های بارز آن می باشد. هزینه گزاف سرمایه گذاری در بخش تأمین و توزیع نیروی برق، آلودگی های زیست محیطی تولید برق، منابع محدود سوخت های فسیلی، ضرورت مدیریت مصرف انرژی الکتریکی را آشکار میسازد. روند گسترش فعالیت های تولیدی و صنعتی در کشور و جهت گیری برنامه های ملی در زمینه توسعه صنعتی به گونه ای است که باعث رشد مصرف برق در بخش مصارف صنعتی می شود که مدیریت مصرف برق در بخش صنعت را ضروری میسازد. در این مقاله پس از مقدمه، به بررسی مدیریت مصرف و ضرورت آن با تأکید بر عوامل زیست محیطی پرداخته شده است . سپس مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر مصرف برق استخراج و مدیریت بار صنعتی یا مدیریت مصرف برق در بخش صنعت تشریح گردیده و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار روی مصرف برق در بخش صنعت در ادامه مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج و پیشنهادات نیز پایان بخش این مقاله میباشد.