سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد عصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه یزد
کیوان جهانخواه – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه یزد
حمید مهرنهاد – عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه یزد .
محمدرضا کهدویی – معاون مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقهای استان یزد

چکیده:

در این مطالعه به منظور بررسی کیفیت آبهای زیرزمینی دشت یزد، ابتدا با استفاده از نقشههای زمینشناسی موجود و همچنین بازدیدهای صحرایی، رخنمونهای مؤثر بر کیفیت این آبها مشخص شد . سپس با توجه به نتایج هیدروژئوشیمی و اندازهگیری سطح آب در پیزومترها، اقدام به تهیه نقشههای هم مقدار عناصر آب و جهت حرکت آبهای زیرزمینی در دشت مذکور گردید . در نهایت منابع وحوضههای تأثیر – گذار بر کیفیت آبهای زیرزمینی تشخیص داده شد .