سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن عبداللهی – کارشناس ارشد بهداشت حرفه‌ای
جمال‌الدین شاه طاهری – مدیر کل و بز هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشکده دانشگاه علوم پزشکی تهران
فرید گل بابایی – اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
عباس رحیمی – اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

در این مطالعه با استفاده از ستون‌های فاز جامد سیلیکا ، عوامل مؤثر بر تغلیظ و تخلیص مندلیک اسید مشتمل بر PH نمونه غلظت نمونه، حجم بردگی عبور نمود، نوع حلال شست‌وشو و شویش و نوع جاذب مورد ارزیابی قرار گرفت . پس از آماده‌سازی نمونه‌های آزمایشگاهی با فاز جامد نوع انیونی در این SAX با سپاه کروماتوگرافی مایه با کارایی بالا HPLC مجهز به ستون C18 ( μm 0/5 و Dmm 4/6 * 250 ) و دنکتور UV در طول موج ۲۲۵ نان و متر و با به‌کارگیری فاز پرنده: آب ، متانول، اسید استیک ( v/v و ۱ ، ۳۰، ۶۹) در دبی min/ml 0/85 تعیین کمی گردید. حد طبیعی ماده با شرایط کروماتوگرافی ذکر شده فوق ppm4 (بسیار کمتر از استاندارد مواجهه بیولوژی کی) تعیین گردید در این تحقیق آزمایشگاهی، کارتریجهای نوع تبادل انیونی روی این SAX در آماده‌سازی نمونه از نسبت به جاذبه‌های غیر قطبی اکتادسیل C18 انتخاب و پذیرفته شد. میزان راندمان بازیافت مندلیک اسید بانوع جاذب ، نوع حلال شست‌وشو، حجم نمونه، pH نمونه و سرعت عبور نمونه با ۰/۰۰۱ > pv ارتباط معنی داری دارد و بهترین بازیافت در ۶ = pH نمونه و سرعت عبور min / ml 1 و اسید استیک یک در صد عنوان حلال شست‌وشو و اسید استیک پنج در صد به عنوان حلال شویش در جاذب نوع SAX به دست آمد. به این مطالعه بین غلظت نمونه با بازیافت مندلیک اسید رابطه معنی‌داری وجود نداشت ( ۰/۰۵<pv ). همچنین روش بهینه شده با استفاده از نمونه‌های Spike شده در صد غلظت ppm ، ۱٬۶۰۰ و ۴۰۰، ۵۰ روایی سنجی شد که قابلیت تکرار پزی مناسب آن در شش روز متوالی و در طول یک روز مورد تأیید قرار گرفت.