سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد قمری – کارشناس ارشد بکشه حرفه‌ای ما به نفت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک
جمال‌الدین شاه طاهری – دانشیار و مدیر گروه بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی تهران
فریده گل بابایی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
عباس رحیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

در این مطالعه با استفاده از مواد جاذبه جامد بافت‌های سفیدها، عوامل مؤثر بر تغلیظ و تخلیص موکونیک اسید مشتمل بر PH نمونه، غلظت نمونه، هرچه مدیدی عبور نمود، نوع حلال شست‌وشو و شویش و نه اجازه مورد ارزیابی قرار گرفت. تراس، ترانس – موکونیک اسید که یک متابولیک کوچک مواجه با بنزن می‌پاشد و از آماده‌سازی نمونه‌های آزمایشگاهی Clean up با فاز جامد نوع آنیونی قوی SAX باعث سیستم HPLC مجهز به ستون C18 μm 0/5 و IDmm 4/6*250 و دنگتور UV در طول موج ۲۵۹ نانومتر و با به‌کارگیری فاز پرنده: آب، متانول، اسید استیک v/V و ۱ ، ۳۰، ۶۹ در دبی min/ ml1 پروین کمی گردید و راندمان بازیافت به دست آمد. بازیافت موکونیک اسید از نمونه‌های ادراری Spiked شده در غلظت ml/ug 10-0/1 بیش از ۹۵% به دست آمد. هفته تعیین این ماده با شرایط کروماتوگرافی ذکر شده فوق ml/ug 0/01 70 مرتبه کمتر از استاندارد مواجهه بیولوژیکی تعیین گردید. در این ارزیابی آزمایشگاهی، کارت هیچ تبادل آنیونی قوی SAX (نمونه نسبت جاذبه‌های غیر قطبی C8 و C18 انتخاب و پذیرفته شد. میزان راندمان بازیافت موکونیک ادیبان و اجازه، نوع حلال شست‌وشو، حجم نمونه، ، هنومن مجح ، وشتسش للاح عون ، بذاج عون اب دیسا کینوکومpH عموم و سرعت عبور نموده با ۰/۰۰۱>pv ارتباط معنی‌دار دارد و بهترین بازیافت در ۷=pH در نمونه و سرعت عبور min/ml 1 و اسید استیگ یک در صد عنوان حلال شست‌وشو و اسید استیک ۱۰% عنوان حلال شویش در جاذبه نوع هبSAX ب در صد. مطالعه دین غفلت نمود با بازیافت موکونیک اسید رابطه معنی‌داری وجود داشت ( ۰/۰۵<pv ) . همچنین روش بهینه شده با استفاده از نمونه‌های Spiked شده پس غلظت ppm 0/1 و ۱ و ۱۰ موت و ساز شد که قابلیت تکرار پزی مناسب آن در شش روز متوالی و در طول یک روز مورد تأیید قرار گرفت.