سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
ستاره عباسی – دانشجو، کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام
مهدی عباسی – دانشجو، کارشناسی ارشد، مدیریت اجرایی، علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد ایلام
اردشیر شیری – عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه ایلام، دکتری مدیریت

چکیده:
مدیریت دانش، فرایند گسترده ای است که امر شناسایی، سازماندهی، انتقال و استفاده صحیح از اطلاعات و تجربیات داخلی سازمان را مورد توجه قرار می دهد. امروزه دانش مهم ترین دارایی سازمان ها محسوب می شود. هدف این پژوهش شناخت عوامل مؤثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش بوده تا از آن طریق بتوان به بهترین شکل سیستم مدیریت دانش را در سیستم بانکداری در بانک کشاورزی ایلام بکار گرفت. روش تحقیق این پژوهش از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی می باشدبرای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه که حاوی ۳۰ سوال در خصوص مدیریت دانش بود استفاده شد. که داداه ها از طریق دو روش جمع آوری کتابخانه ای و میدانی گرداوری شدند.نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانیواستقرار مدیریت دانش، همچنین بین حافظه سازمانی و استقرار مدیریت دانشارتباط معنی داریوجود داشته اما ارتباط بین اثرتکنولوژی اطلاعاتبر استقرار مدیریت دانشمعنی دار نبوده است.در این پژوهش روایی سوالات براساس نظر خبرگان تایید گردیید و پایایی آن براساس آلفای کرونباخ ۸۴٫ بدست امده است که نشان از پایایی تحقیق می باشد