سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی هزاوه ای – گروه مهندسی شیمی – دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه اراک
علی حلالی پور – گروه مهندسی شیمی – دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه اراک
سهیلا غفارنژاد پرتو – گروه مهندسی شیمی – دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه اراک
علیرضا فضلعلی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه اراک

چکیده:

تکنولوژی جدید بکارگیری نانو سیالات افق های روشنی در مطالعات انتقال حرارتی ایجاد کرده است . به تناسب این امر، مدل هایی برای محاسبه ضریب انتقال حرارت بوجود آمده اند. بدین منظور در این مقاله عوامل مؤثر در انتقال حرارت نانوسیالات شناسایی شده و تأثیر هر یک را بر چگونگی محاسبه توسط مدل های محاسباتی مختلف جداگانه
بررسی و سعی در انتخاب دقیق ترین مدل در هر مورد شده است . محاسبات جهت بدست آورد ن ضریب انتقال حرارت انجام شده و نتایج در مقایسه با داده های تجربی در نمودارهایی رسم گردیده است . در این مقاله مقدار جدیدی برای n در معادله ی هم یلتون- کراسر محاسبه شده که مدل را با نتایج تجربی کاملاً منطبق می سازد . معادله ی جفری همان طور که بعداً بررسی خواهد شد، با معادله ی ماکسول مطابقت دارد . در معادله ی دایوس نیز برهم کنش های دوتایی بین ذرات نانوی سوسپانسیون شده در نظر گرفته شده است بطوری که برای α =۱۰ ، f (α ) =۲٫۵ و برای α = ∞ ، f (α ) = ۰٫۵ می باشد.مدل حاصله تطابق خوبی با نتایج تجربی را نشان می دهد.