سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی ابزری – دانشگاه اصفهان
حسین صدری – شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

چکیده:

امروزه اهمیت منابع انسانی به عنوان با ارزش ترین سرمایه هر سازمان و نقش آن در افزایش بهره وری سازمان ها بر هیچ کسپوشیده نیست . نیاز به حضور کارکنان برانگیخته، که بتوانند بهره برداری بهینه از امکانات و سایر سرمایه های سازمان را امکان پذیر نمایند . از واقعیت های انکار ناپذیر هر سازمان می باشد . شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان هم، به لحاظ اهمیت جایگاهآن در تأمین نیازهای سایر سازمان ها و بخش قابل توجهی از شهروندان شهرستان اصفهان از این قاعده مستثنی نبوده و نیازمند برخورداری از حضور افراد علاقمند و برانگیخته می باشد . تحقیق حاضر با توجه به اهمیت مورد فوق آماده و عوامل موثر بر انگیزش کارکنان توزیع برق شهرستان اصفهان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت .
این تحقیق به دنبال حصول به ۳ هدف می باشد :
الف – آشنایی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان .
ب – آشنایی با اولویت نیازهای کارکنان .
ج – دستیابی به نتایج مفیدی که بتواند راهنمای مدیران در بر انگیختن کارکنان باشند .
پس از مشخص شدن اهداف سؤالات تحقیق تعداد ۹۰ نفر از پرسنل این شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و پرسشنامه ای مشتمل بر ۴۳ سؤال که حول محور فرضیه های تحقیق تنظیم شده است، بین آنان توزیع گردید و پس از جمع آوری اطلاعات و داده های پرسشنامه با استفاده از بسته نرم افزاری s.p.s.s و آزمون های آماری و تحلیل و اریانس سؤالات اساسی تحقیق به آزمایش گذاشته شد .