سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
یونس بهادری – کارشناس ارشد مدیریت دولتی
اسماعیل احمدی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:
تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی در اداره عملیات دریایی پایانه های صادرات مواد نفتی خارک می پردازد. هدف از این پژوهش تعیین عوامل مؤثر بر بهبود بهره وری نیروی انسانی و تعیین میزان تأثیر و اهمیت هر دسته از عوامل امکانات و تجهیزات کارگاهی سازمان، نظام کنترل و نظارت بر کارکنان، سطح آموزش کارکنان، ارزش شغلی کارکنان و در نهایت اجرای نظامشایسته سالاری بر بهبود بهره وری نیروی انسانی بوده است. جامعه آماری آن را کارکنان اداره عملیات دریایی شرکت پایانه نفتی خارک تشکیل م یدهند. جامعه آماری ۲۳۰ نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماری ۱۳۵ نفر تعیین گردید. ابزار نظرسنجی در این پژوهش پرسش نامه بوده است که بر اساس آن نظر کارکنان درباره عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان مورد ارزیابی قرار گرفت. این پرسش نام هها که به وسیله افراد نمونه آماری تکمیل گردید، شامل ۱۶ سؤال بسته بود که بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شده بود و به تعداد ۱۳۵ عدد توزیع گردید، که پس از بازگشت پرسش نامه اقدام به تجزیه و تحلیل آماری و پردازش داده ها شده است.