سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا بلوچی – گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
سید علی محمد مدرس ثانوی – گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
بختیار علیزاده – گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مطالعه آزمایشگاهی برای مشخص نمودن تاثیر غلظت های مختلف نیترات پتاسیم ، اسیدسولفور یک، پیش سرمادهی و اسید جیبرلیک بر درصد جوانه زنی ارقام یونجه یکساله ، Medicago radiata و Medicago rigidula و Medicago polymorpha در قالب سه آزمایش انجام گرفت . آزمایش در سال ۱۳۸۴ به صورت فا کتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد . در ابتد ا اثر غلظتهای مختلف اسیدجیبرلیک در چهار سطح صفر ppm، ۲۵۰ppm، و ۵۰۰ppm و ۷۵۰ppm در دماهای ۰، ۲، ۴، ۶، و ۲۰ درجه سانتی گراد روی دو رقم مورد بررسی قرار گرفت . تیمار بدون کاربرد هورمون به عنوان شاهد در نظر گرفته شد و درصد جوانه زنی بذور یونجه در طی دوره آزمایش تعیین گردید . سپس اثر ٤ سطح غلظت صفر، ۰/۲%، ۰/۳%، و ۰/۴% نیترات پتاسیم و غلظت های مختلف اسیدسولفور یک در ٥ سطح ۱۹/۲% ، ۳۸/۴% ، ۵۷/۶% ، ۷۶/۸% و ۹۶% و مدت زمان کاربرد آن در دو سطح ٥ و ١٠ دقیقه بر روی درصد جوانه زنی دو رقم مطالعه شد. ضمنا یک تیمار شاهد یعنی بدون کاربرد اسیدسولفور یک در این آزمایش در نظر گرفته شد . تیمار نمودن بذور یونجه یک ساله با سرما می تواند بوسیله افزایش نفوذپذیری پوسته سخت بذور باعث افزایش درصد جوانه زنی آن ها گردد . در این میان دمای ٤ درجه سانتی گراد توانست درصد جوانه زنی بذور یونجه یکساله را از ٢٣ % در شاهد به ٣٢ % افزایش دهد. ولی غلظتهای مختلف اسیدجیبرلیک اختلاف معنی داری د ر درصد جوانه زنی بذور ایجاد نکرد. همچنین پاسخ رقم M. polymorpha نسبت به رقم M. radiata در واکنش به تیمار های اسیدجیبرلیک و سرما از نظر درصد جوانه زنی بیشتر بود . غلظت های مختلف نیترات پتاسیم، رقم و اثر متقابل غلظت و رقم بر درصد جوانه زنی تاثیر بسیار معنی داری دارند . غلظت های مختلف نیترات پتاسیم تاثیر متفاوتی را بر روی درصد جوانه زنی بذور دو رقم M.rigidula و M. polymorpha داشت، بطوریکه بذور ارقام M.rigidula و M. polymorpha به ترتیب بیشترین درصد جوانه زنی را در تیمار های ۰/۴% و ۰/۲% غلظت نیترات پتاسیم دارا بو دند . تیمار نمودن بذور یونجه یکساله با اسیدسولفوریک می تواند بوسیله افزایش نفوذپذیری پوسته سخت بذور باعث افزایش درصد جوانه زنی آن گردد .در این میان بالاترین غلظت به کار برده شده، یعنی ٩٦ % اسیدسولفوریک توانست درصد جوانه زنی بذور یونجه یک ساله را از ١٢ % در شاهد به ۵۵% افزایش دهد. همچنین پاسخ رقم M. polymorpha نسبت به رقم M. rigidula از نظر درصد جوانه زنی در واکنش به تیمار اسیدسولفوریک بیشتر بود . ١٠ دقیقه زمان کاربرد تیمار مذ کور نسبت به ٥ دقیقه ٩% افزایش درصد جوانه زنی را به همراه داشت.