سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد کرمی نژاد – دانشیار بخش مهندسی متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
الهام کرد زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهرام ابراهیمی – کارشناس ارشد بخش مهندسی متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهرام سعید – کارشناس ارشد واحد پیرومتالورژی مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

فولادهای مقاوم به حرارت به طور گسترده در دمـای بـالا اسـتفاده مـ یشـوند . ایـن فولادهـا مخـصوصاً در صـنایع پتروشیمی، تبدیل سوخت های فسی لی، عملیات های حرارتی و دهانـه کنورتورهـای مجتمـع مـس سرچـشمه مـورد استفاده قرار می گیرند . دهانه کنورتور مجتمع مس سرچشمه از فـولاد مقـاوم بـه حـرارت Fe-25Cr-12Ni سـاخته شده و شکست های زیادی از این آلیاژ گزارش شده است . برای بررسی دلایل این شکست هـا از قطعـات اصـلی و مستعمل نمونه گیری شد . بررسیهای متالوگرافی، آنالیزپراش پرتوایکس ) (XRD ، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و کوانتومتری بر روی نمونه ها انجام شد . نتایج حاصل نشان می دهد کـه سـاختار میکروسـکوپی، ترکیـب شیمیایی و شرایط عملیاتی فاکتورهایی هستند که موجب شکست آلیاژ مـی شـوند . حـضور SO2 در محـیط باعـث افزایش واکنشها شده و موجب تشکیل سولفیدها در زیر سطح و مرز دانه هـا مـی شـود . تـشکیل سـولفیدها باعـث کاهش مقاومت خوردگی آلیاژ میشود .