سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد زارع مهرجردی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
مجید صوفی – معاون پژوهشی مرکز تحقیات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
سعید چوپانی – رئیس بخش و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

چکیده:

فرسایش خندقی مشهودترین شکل فرسایش خاک است که منجر به کاهش توان تولید خاک و ایجاد محدودیت در کاربری اراضی می گردد و می تواند خطر جدی برای راه ها، حصارها و سازه های مختلف باشد و همچنین سبب تلفات قابل ملاحظه خاک و تولید مقادیر فراوان رسوب می شود . در مورد عوامل موثر در ایجاد فرسایش آبکندی، بطور کلی می توان عوامل زیر را در ایجاد این نوع فرسایش موثر دانست : الف : حساسیت سازند ب : تغییر در استفاده از زمین ج : استفاده بیش از حد از زمینهای کشاورزی د : چرای بیش از حد مراتع و تخریب پوشش گیاهی ه : افزایش جریانهای
سطحی و تغییرات آب و هوایی که باعث بهم خوردن تعادل آبراهه می گرددهمچنین رخداد شکل گیری و گسترش آبکندها، رابطه مستقیمی با میزان املاح موجود در خاک، تمرکز روانابهای سطحی، خصوصیات افق های خاک، شدت بارندگی و تراکم پوشش گیاهی داشته و سازندهای زمین شناسی، نوع خاک، درصد شیب و کاربری اراضی از عوامل اصلی در رشد خندق به شمار می روند