سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

یوسف حجازی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
عنایت عباسی – کارشناس ارشد دفتر ترویج و مشارکت مردمی
عسگر علیزاده – کارشناس ارشد دفتر فنی مرتع سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

چکیده:

تهیه، صویب و اجرای طرح ملی تعادل دام و مرتع، با تکیه بر بسیج همه عوامل مؤثر در سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجراء و نظارت و ارزیابی پاسخی در جهت حذف عوامل مخرب مراتع کشور است. مجریان و بهره بردارانف هسته مرکزی فعالیت ها و برنامه های پیش بینی شده در طرح را تشکیل می دهند که بررسی و شناخت تصویری از مشارکت این افراد در اجرای طرح در طول سنوات اخیر، زمینه را برای مشارکت سایر مجریان فراهم خواهد کرد. جمعیت مورد مطالعه در این تحقیق ۱۱۹ نفر از مجریان طرح تعادل دام و مرتع از ۱۵ استان کشور می باشند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss. Win انجام گرفت. نتایج حاصل از همبستگی بین متغیرها ارتباط مثبت و معناداری بین عملی بودن برنامه های تعریف شده در طرح و میزان برآورده شدن انتظارات مجریان طرح را نشان می دهد. آزمون مقایسه میانگین گروه ها نشان داد که نوع اداره مرتع بر مشارکت مجریان در تحقق اهداف طرح مؤثر است. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیری روش گام به گام نشان داد که سه متغیر برآورده شدن انتظارات مجری، سطح مرتع و عملی بودن اهداف طرح بیشترین تدثیر را در مشارکت مجریان در برنامه ای طرح تعادل دام و مرتعف متغیرهای برآورد شدن انتظارات مجری، سطح مرتع، سابقه بهره برداری و تحصیلات به ترتیب دارای بیشترین تأثیر در مشارکت مجریان در اعمال مدیریت چرا و از میان روش های ترویجی متغیرهای شرکت در مراسم نمادین و تماشای فیل و یدئویی بیشترین تدثیر را در مشارکت مجریان در تحقق برنامه های طرح تعادل دام و مرتع دارند.