سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مردعلی یوسف پور – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد
عبداله افشار – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد
محمد قربانی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد

چکیده:

پوشش دی اکسید روتنیوم RuO2 همراه با اکسید یک و یا چندین فلز نجیب بر روی فلز پایـ ه تیتـانیوم خـالص تجاری به دلیل پایداری، قابلیت هدایت الکتریکی بـالا، ولتـاژ اضـافی پـایین و مقاومـت الکتریکـی مـشابه فلـزات خالص حائز اهمیت است و در فرایندهای الکترولیز مثل فرایند تولید گاز ک لر مورد استفاده قرار می گیـرد . در ایـن تحقیق چگونگی ایجاد پوشش های فوق الذکر به روش برس زدن و بر اساس انجام واکنش های تجز یه حرارتی بر روی تیتانیوم خالص مطالعه شد . اعمال پوشش روی نمونه ها در یـک، دو، چهـار، شـش و هـشت مرحلـه صـورت گرفت و در ۱۸۰ Cْ به مدت ۲۰ دقیقه خـشک گردید نـد . در ادامـه کـار، ن مونـه هـا در ۴۵۰ Cْ بـه مـدت ۲۰ دقیقـه حرارت داده شدند و در نهایـ ت دردماهـای ۴۵۰ Cْ ، ۶۵۰Cْ و ۸۵۰ Cْ بـه مـدت ۲۰ و ۵۰ سـاعت عملیـات حرارتـی شدند . اثر پارامترهای آماده سازی سطح، درجه حرارت و زمان عملیات حرارتی، تعداد لایه ها و ترکیـب شـیمیایی بر مورفولوژی و رفتار پلاریزاسیو ن آندی در محلول ۵ مولار کلرید سدیم بررسی گردید ند و نتایج حاصـل نـشان داد کـــه پوشـــش ۶ مرحلـــه ای حـــرارت داده شـــده در ۴۵۰ Cْ بـــه مـــدت ۲۰ ســـاعت بـــا ترکیـــب شـــیمیاییTiO2 / RuO2 =80/20 دارای کیفیت مطلوب بوده و ضخامت آن۲۰میکرون مـی باشـد و حـداقل ولتـاژ اضـافیآزاد سازی گاز کلر و حداکثر پایداری و استحکام چسبندگی را دارا می باشد . ساختار پوشش شبیه گل رس ترک دار کویری بوده و از محلول جامد RuO2 و TiO2 حاوی ترک های ریـز تـشکیل شـده اسـت . ایـن نـوع سـاختار دارای خواص کاتالیزوری مطلوبی جهت کاربرد در فرایند های الکترولیزی می باشد .