سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمدرضا کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
حسن صدیقی – استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
سعید فعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروزه، با توجه به محدودیت آب زراعی، راهی جز استفاده کارآمد از آب باقی نمی ماند . به منظور بهبود راندمان آبیاری، در سال های اخیر اقداماتی صورت گرفته که از مهمترین آنها، طرح معرفی و گسترش استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار با استفاده از تسهیلات اعتباری بانک کشاورزی بوده است . تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم های آبیاری تحت فشار توسط گندم کاران شهرستان کرج انجام شده است . روش تحقیق از نوع پیمایشی و علی – مقایسه ای و متغیرهای مستقل این تحقیق، ویژگی های شخصی، زراعی، اقتصادی، فنی، نوآوری، و عوامل اجتماعی، زیر بنایی، منابع ارتباطی، و تماس های ترویجی و متغیر وابسته، پذیرش سیستم های آبیاری تحت فشار است . جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه گندم کاران آبی کار است که در سال۴۸۳۱ در شهرستان کرج مشغول کشاورزی بوده اند (N=325). در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است . با توجه به آماره کوکران از جامعه آماری نمونه گیری شد(n=101) ، در نهایت ۲۷ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج آماره t اختلاف معنی داری را بین ویژگی های شخصی، حرفه ای، اقتصادی و اجتماعی دو گروه پذیرنده و عدم پذیرنده این سیستم ها نشان داد . با استفاده از تابع تشخیص، متغیرهای منابع ارتباطی، میزان کل اراضی و سن، ۰۴ نفر از ۴۴ نفر پذیرنده و تمامی ۸۲ نفری که نپذیرفته اند را طبقه بندی کرد .