سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا توحیدی فر – گروه سرامیک، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مد
احسان طاهری نساج – گروه سرامیک، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مد
پروین علیزاده – گروه سرامیک، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مد

چکیده:

در این مقاله، عوامل موثر بر سنتز رنگدانه قرمز لوستری اکسید آهن – میکا مورد بررسی قرار گرفت . برای این منظور از روش هیدرولیز هموژن برای رسوب دادن هماتیت بر روی پولک های میکا استفاده شد . در این روش از اوره به عنوان رسوب دهنده و از سولفات آهن III به عنوان منبعی برای رسوب اکسید آه ن استفاده گردید . پارامترهای موثر بر سنتز، دمای واکنش، زمان سنتز و میزان اوره انتخاب شد و برای تعیین پارامترهای بهینه فرایند، روش آماری RSM مورد استفاده قرار گرفت . طبق این روش، برای هر پارامتر چند سطح مختلف در نظر گرفته شد و مطابق با محاسبات آماری ۱۷ آزمایش با شرایط مختلف طراحی گردید . سپس بر مبنای سنجش خواص رنگی و لوستری نمونه ها، تعیین شرایط بهینه فرایند با استفاده از نرم افزار Design expert انجام شد . طبق این تحلیل، پارامترهای بهینه فرایند به صورت زیر بدست آمد : -۱۸/۷۵g میزان اوره به ازای ۱۰گرم میکا ، ۱۱/۹۸ h- زمان سنتز ،۸۲/۰۲ ° C -دمای واکنش
تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نیز نشان داد که در صورت سنتز رنگدانه با شرایط بهینه بدست آمده، پوشش ایجاد شده یکنواخت و همگن بوده و قطر ذرات رسوب کرده حدود ۵۰- ۶۰ nm می باشد .