سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فریده ثقفی خام – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشهد
حسن امیرآبادی زاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشهد
حسن انگشتری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشهد

چکیده:

پدیده شوری خاک که دلایل متعددی می تواند داشته باشد. معضلی است که جامعه بشری با آن روبروست. بی شک شوری خاک محدودیت هایی را در رویش گیاهان بوجود می آورد. روش اجرای طرح بررسی و مطالعات صحرایی جهت جمع آوری اطلاعات و نمونه های گیاهی و خاک و شناسایی و آنالیز آن در آزمایشگاه است. در ابتدا محدوده کاری با استفاده از نقشه های ارزیابی منابع مشخص گردید سپس با مراجعات صحرایی و با در دست داشتن نقشه های توپوگرافی کارتیپ بندی پوشش گیاهی انجام و پوشش گیاهی در درون هر تیپ با استفاده از ترانسکت و کوادرات اندازه گیری گردید. سپس برای تعیین تأثیر خاک در تغییرات پوشش گیاهی در هر تیپ پروفیلی حفر گردیده و خاک مورد مطالعه و آنالیز آزمایشگاهی قرار گرفت. بررسی پوشش گیاهی در این ناحیه شش تیپ را مشخص ساخت، همچنین مشخص نمود که پوشش گیاهی در این مناطق کاملاً تابع شکل زمین، خاک و سطح ایستایی می باشد و به تبعیت از وضعیت توپوگرافی عمومی منطقه نسبت به کانون شوری جوامع و تیپ های گیاهی حول این کانون بصورت نوارهایی ظاهر می گردد که البته بسته به میکروتوپوگرافی و یا تپه های کوچک و بزرگ شن در ناحیه که حاصل فرسایش بادی است، گسست هایی در این نوارها ایجاد می شود. معمولاً نوار اول بلافاصله پس از کانون شوری از گونه ای که مقاوم به وضعیت غرقابی است تشکیل می شود در نوارهای بعدی به نسبت دوری از کانون شوری به تدریج بر غنای گونه ای در تیپ ها افزوده شده و گونه های هالوفیت به نسبت مقاومتشان در مقابل شوری در این نوارها دیده می شوند و در نهایت به تیپ های گیاهی مرکب از گونه های غیر شورروی ختم می گردد.