سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهندس آتوسا لطیفی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب- دانشگاه تبریز

چکیده:

یکی از عوامل مهم تصمیم گیری در مورد طراحی حجم مخزن و برآورد عمر مفید سدها، داشتن اطلاعات ربوط به میزان مواد رسوبی حمل شده توسط رودخانه ها است. در این تحقیق با استفاده از داده های اندازه گیری شده در پنج ایستگاه هیدرومتری و از طریق ایجاد همبستگی بین دبی جریان و دبی رسوب و با آزمون چند مدل مقدار رسوب انتقالی بدست می آید این مدلها از نظر شیوه استفاده از آمار دبی جریان یا نوع منحنی سنجه رسوب با یکدیگر تفاوت فاحشی را نشان می دهند. محاسبات انجام شده و مقایسه داده های بدست آمده حاکی از آن است که مدل تلفیق دبی متوسط روزانه جریان و منحنی سنجه حد وسط دسته ها کمترین میانگین مربعات خطا و بیشترین ضریب تبیین را نسبت به سایر مدلها داشته است که در عمل می توان از این مدلها در تخمین بار معلق استفاده کرد.