سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین مهراد – کارشناس ارشد فیزیک پژوهشکدۀ مهندسی وزارت جهادکشاورزی، مرکز تحقیقات
مهدی چیت ساز – پژوهشکدۀ مهندسی وزارت جهادکشاورزی، مرکز تحقیقات مهندسی آذربایجان ش
فیروز جعفری شبیری – کارشناس الکترونیک پژوهشکدۀ مهندسی وزارت جهادکشاورزی، مرکز تحقیقات
فاطمه امیرفرشخواه – کارشناس الکترونیک پژوهشکدۀ مهندسی وزارت جهادکشاورزی، مرکز تحقیقات

چکیده:

یکی از روش های جدید در شکل دهی و براده برداری از سطوح فلـزات و مـوادی کـه دارای سـختی زیـاد بـوده و انجام فرایندهای براده برداری بر روی آن ها با روش های سنتی و رایـج غیـرممکن اسـت، روش الکتروهیـدروپالس می باشد . در این روش با تخلیـه الکتریکـی ولتـاژ قـوی بـه صـورت پالـسی بـین فلـز و الکتـرود غوطـه ور در مـایع دی الکتریک، کانال پلاسما بین سطوح فلز و الکترود تشکیل و عمل براده برداری با حداقل تلرانس انجام می شـود . به همین منظور و جهت رفع نیاز صنایع، نمونـۀ آزمایـشگاهی دسـتگاه بـراده بـرداری الکتروهیـدروپالس درمرکـز تحقیقات مهندسی آذربایجان شرقی طراح و ساخته شد. این دستگاه شامل یک منبع تغذیه ولتاژ قـوی صفر تا بیست کیلو ولت ، دارای مدار یکسوساز، مدار ترانس افزاینده و مدار مولد جریان پالسی بانـک خـازنی ظرفیـت بـالا (۱µF) و سیستم سوئیچینگ میکروثانیه ای از جنس گاز SF6 ، الکترودهای تخلیه از جنس تنگستن و مس و سیستم کنترل و مانیتورینگ می باشد . نتایج آزمایش های براده برداری از چند فلز سخت ( چدن و فولاد ) در محـیط دی الکتریـک از جنس روغن ترانس و گازوئیل نشان می دهد که میزان براده برداری از فلز در هر پالس با ولتاژ اعمـالی، ظرفیـت خازن ها، جنس الکترودها، فاصله بین الکترودها، ضریب دی الکتریک سیال، زمان تخلیه دستگاه، میزان استحکام و سختی ( ساختار اتمی ) ، خواص حرارتی، شیمیایی ، الکتریکی و همچنین درجه خلوص فلز ارتباط دارد . در این مقاله اصـو ل طراحی دستگاه و عوامل مؤثر در براده برداری مورد بررسی قرار گرفته است.