سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اقدس سعادتی – کارشناس ارشد پرستاری وعضو هیات علمی دانشکده پرستاری نیشابور
راضیه فروتن – کارشناس ارشد پرستاری وعضو هیات علمی دانشکده پرستاری نیشابور
زهرا سعادتی – دبیر اداره آموزش وپرورش شهرستان نیشابور

چکیده:

بلوغ دوره ای اززندگی است که ژان ژاکروسوآن را به طوفانی تشبیه نموده که درنتیجهآن انقلاب وزایشی دوباره بوجودمی آید ومراحل شروع آن تحت تأثیرترشحات هورمونی ، موقعیت جغرافیایی ، سلامت ،تغذیه وضعیت اقتصادیوعوامل روانی می باشد. تحقیقات نشان می دهدکه شروع سن قاعدگی که یکی ازنشانه های بلوغ جنسی است، طی صدسال گذشته دراکثرکشورهاکاهش قابل ملاحظه ای داشته است. به همین منظوربرآن شدیم پژوهشی تحتعنوان عوامل موثردرشروع سن بلوغجنسی دردختران مدارسراهنمائی شهرستان نیشابورانجام دهیم. روش پژوهش: مطالعه ای توصیفی تحلیلی بوده که، تعداد ۱۰۰۰ نفر از دانشآموزان دختر مقاطع راهنمائی شهرستان نیشابور کهبه روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و پساز تکمیل پرسشنامه واندازه گیری وزن وقد آنها داده ها با نرم افزارspss مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت. از آنجا که شروع بلوغ دختران درسنین پایینی بوده وزمانی استکه فرد هنوز آمادگی پذیرش تغییرات جسمی وروانی خاصاین دوره را پیدا نکرده ، لذا توجه ویژه بخصوصازنظرروانی دراین گروه حائز اهمیت است. از سویی دیگر،بیشترین منبع کسب اطلاع دختران مادران می باشند،بنابراین یکی ازراههای ارائه آموزش صحیح به آنها گذاشتن جلسات آموزش برای مادران است.