سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمدرضا جوادیان – عضو هییت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز -دانشکده مهندسی معدن
سیدمحمدجواد کلینی – عضو هییت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران -دانشکده فنی مهندسی -گروه مهند
محمدرضا ملک عباسلو – عضو هییت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز -دانشکده مهندسی شیمی
بهروز علیزاده – عضو هییت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز -دانشکده علوم پایه

چکیده:

در مقاله حاضر، با بکار گیری روش طراحی آزمایش تاگوچی به دو روش استفاده ازنرم افزار ۴-Qualitek و تحلیلی، در عملیات فلوتاسیون سنگ معدنی فسفات شاهن دژ، تاثیر عوامل مختلف مورد بررسی قرار گرفت .با مطالعه تغییر هفت عامل تاثیرگذار بر فلوتاسیون فسفات مشخص گردید که بالاترین بازیابی عملیات %۳۱/۹۲%)محاسبه شده با نرم افزار ، % ۹۲٫۸۹ محاسبه شده به روش تحلیلی ،% ۸۹٫۲۳ در عمل با توجه به آزمایش اطمینان زمانی حاصل خواهد گشت که مقدارpH مصرف کلکتور)اسید چرب(، مصرف کف ساز)روغن کاج(، مصرف ، بازداشت کننده)نشاسته(، دانه بندی(۲۰۰+۱۴-(زمان آماده سازی، زمان فلو تاسیون به ترتیب ۵/۸) محاسبه شده نرم افزار ، ۸٫۰۳ محاسبه شده به روش تحلیلی (، ۱۵min 6 ، min 7، ۱۰۰%،gr/ton 20، gr/ton22،gr/ton باشد.
در نهایت، معادله پیش بینی زیراز عملیات فوق توسط نرم افزار Data fitمدل سازی شده است:
[فرمول در متن اصلی]