سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا رستگاری لاری – دکترای زمین شناسی

چکیده:

سازندمیشان (میوسن میانی) بخش میانی گروه فارس را تشکیل میدهد برای تعیین محدودیتهای پتانسیل مخزنی سازند میشان در باختر استان فارس سه برش زمین شناسی در باختر فارس و یک برش مقایسه ای در جنوب خاوری بوشهر بررسی شده است. دراین برش ها سازند میشان از رخساره های شیل، مارن و ماسه سنگ و سنگهای کربناته تشکیل شده است توسعه نیافتن سیماهای تخلخل اولیه و ثانویه از یک سو و رخداد فرایندهای دیاژنتیکی کاهنده تخلخل مانند سیمانی شدن، تراکم، پرشدگی حفرات با کلسیت و سیلیس درجازا و نیز آشفتگی زیستی ) از سوی دیگر منجر به نبود تخلخل کافی دراین نهشته ها شده است.