سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش علمی جانباز و خانواده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

تولایی – روانپزشک – عضو هیئت علمی دانشگاه بقیه الله، پژوهشکده مهندسی و علوم پز
سعید محمد – دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی پژو

چکیده:

هدف: هدف از مطالعه حاضر عبارتست از : بررسی ارتباط بین سازگاری اجتماعی و متغیرهای عزت نفس، کیفیت تعاملات خانواده ، اعتقاد مذهبی، آشفتگی هیجانی ، روشهای کنارآیی (مقابله)، ورابطه والد – کودک در فرزندان جانبازان – یافته ها: متغیرهای عزت نفس ، کیفیت تعاملات خانواده ، اعتقاد مذهبی ، روشهای کنارآیی ، کیفیت رابطه والد – کودک ، رابطه مثبتی با سازگاری اجتماعی داشتند. ولی رابطه بین سازگاری اجتماعی و آشفتگی هیجانی فرزندان جانباز به صورت منفی بود. برای تعیین اولویت میزان همبستگی متغیرها باسازگاری اجتماعی ازرگرسیون چند متغیره (روش گام به گام ) استفاده شد که نشان داد عزت نفس بالاترین تغییر را در پیش بینی سازگاری اجتماعی دارد.
نتیجه: سازگاری اجتماعی با عوامل روانی – اجتماعی مرتبط می باشد.