سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فتیمه کرمان ساروی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان- مدرکز بهداشت استان
ملیحه غیبی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان- مدرکز بهداشت استان
خدابخش نارویی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان- مدرکز بهداشت استان
محمدمهدی سلجوقی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان- مدرکز بهداشت استان

چکیده:

برابر آمار سازمان بهداشت جهانی ۸۰ درصد بیماریهای انسان به دلیل عدم دسترسی به آب سالم چه برای نوشیدن و چه بهداشت می باشد، اطلاعات منتشر شده از سوی برنامه بین الملل آب شناسی (۱۹۹۰-۱۹۸۰) که با هدف تأمین آب بهداشتی برای همه اجراء شد نشان می دهد که نزدیک به نیمی از مردم جهان به آب بهداشتی سالم دسترسی ندارند و ۷۵% افراد در جهان سوم از امکانات آب برای مصارف بهداشتی محرومند. این مطالعه نیمه تجربی با هدف تعیین عوامل مرتبط در استفاده از کلریک درصد خانوارهای تحت پوشش خانه های بهداشت استان سیستان و بلوچستان انجام شد. نمونه پژوهش شامل ۲۱۰۰ خانوار بودند که در دو گروه مورد و شاهد بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی، آنالیزواریانس یک طرفه، مدل رگرسیون لجستیک و کای دو استفاده شده است. یافته ها نشان داد که ۳۷/۵ درصد خانوارهائیکه از کلریک درصد استفاده می کنند از آگاهی کامل برخوردارند که این میزان در گروه شاهد ۲۳/۵ درصد بوده است، افرادیکه آگاهی خوب و متوسط داشته اند بیشتر از افرادیکه آگاهی ضعیف داشته اند از کلریک درصد استفاده می کردند. همچنین یافته ها نشان داد ک ه ۹۸/۸ درصد گروه مورد و ۹۳/۷ درصد گروه شاهد نگرش مثبتی به مصرف کلریک درصد دارند و آزمون آماری ارتباط معنی داری را بین نگرش و عملکرد گروهها نشان داد (P<0.05)، نتایج نشان داد بین متغیرهای میزان آگاهی با بعد خانوار و قومیت، نگرش خانوارها با قومیت و عملکرد خانوارها با بعد خانوار ارتباط آماری معنی دار وجود دارد. در این بررسی علل عدم استفاده از کلریک درصد طعم و بوی خاص (۳۷/۶۵ درصد)، نداشتن کلر (۲۶/۶۴ درصد)، نداشتن فرصت برای کلرزنی (۱۸/۲۳ درصد) و علل استفاده از کلریک درصد، پیشگیری از بیماریها (۶۸/۸۸ درصد)، لزوم رعایت بهداشت (۱۶/۰۶ درصد) و تلفیقی از این دو مورد (۱۲/۰۶ درصد) ذکر شده بود. همچنین یافته ها بین نگرش و میزان آگاهی خانوارها ارتباط آماری معنی دار نشان داد (P<0.05).