سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

ابراهیم غلامی – دانشگاه بیرجند گروه زمین شناسی
محمد مهدی خطیب – دانشگاه بیرجند گروه زمین شناسی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در بخش مرکزی رشته کوه باقران (جنوب بیرجند) قرار دارد. ترکیب کلی مجموعه سنگی آن آمیزه افیولیتی و در محل زمین لغزش ترکیب غالب، پریدوتیت و اسپیلیت است. اتصال شکستگی های وابسته به پهنه های برشی سبب ایجاد بلوکهای رومبوهدری شده است. وجود سیستم درزه های متقاطع سبب خردشدگی مضاعف مجموعه های سنگی و افزایش دگرسانی گردیده است. این پدیده موجب افزایش حجم، کاهش پایداری و در نهایت لغزش مواد در دامنه های پر شیب شده است. اعمال بارهای دینامیکی و شسته شدن پاشنه مواد نقش مهمی در تداوم لغزش دارد. شاخص هایی مانند: قوس های لغزش، تختگاه ها، شکاف در دیوار منازل، تخریب زمینهای کشاورزی، شکاف های کششی،… نشانی از چگونگی لغزش مواد دارند.