سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
هما سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی دانشگاه زابل
حامد روستایی – دانش اموخته کارشناسی راشد اقتصادکشاورزی دانشگاه مرودشت
سامان ضیایی – استادیار گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه زابل
محدثه فارسی – دانشجوی کارشناسی ارشدخاکشناسی دانشگاه زابل

چکیده:
کشاورزی ارگانیک دارای نقش اساسی در توسعه پایدار میباشد و عامل اصلی شکلگیری و توسعه کشت ارگانیک، تقاضای مصرفکنندگان و نگرش تعیینکننده و جهت دهنده تقاضا میباشد. در عصر حاضر توجه به مقوله سلامت انسان و سلامت محصولات غذایی به یکی از مهمترین مسائل مورد بحث در زندگی بشر تبدیل گشته است. بسیاری از مطالعات نشان می دهد که محصولات ارگانیک اثرات سوء محصولات رایج را ندارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر پذیرش محصولات کشاورزی ارگانیک از دیدگاه مصرفکنندگان انجام گردیده است. پژوهش از نوع کاربردی، روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری آن شامل سرپرستان خانوار های ساکن درشهرستان زرقان است. روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد ۱۷۵ نفر تعیین گردید. ابزار پژوهش پرسشنامهای بوده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. یافتههای تحقیق نشان داد که متغیر های سن ، جنسیت ، تحصیلات ، میزان درامد و میزان مصرف ماهیانه محصولات ارگانیک بر خلاف اندازه خانوار رابطه معنی داری با پذیرش محصولات ارگانیک از سوی مصرف کنندگان دارند