سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
فاطمه شیخ الاسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشداقتصادکشاورزی کشاورزی گروه اقتصادومدیریت کشاورزی واحدمیانه دانشگاه ازاداسلامی واحدمیانه ایران
علی کیانی راد – استادیار موسسه پژوهشهای برنامه ریزی اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهادکشاورزی تهران ایران
اسماعیل پیش بهار – دانشیارگروه اقتصادکشاورزی دانشگاه تبریز تبریز ایران

چکیده:
درراستای استفاده بهینه و بررسی میزان مصرف آب درکشت برنج و سورگوم جارویی به مطالعه پذیرش کم ابیاری محصولات برنج و سورگومجارویی درشهرستان میانه پرداخته شد به منظور بررسی پذیرش کم ابیاری چهاراستراتژی با استفاده ازروش برنامه ریزی ریاضی مثبت تعیین شد استراتژیهای تعیین شده شامل بدون تنش ۹۰و۸۰و۷۰ درصد نیاز ابی گیاهان موردمطالعه بود نتایج نشان داد که هرچقدر کشاورز ازمیزان مصرف آب کاهش میدهد ازبازده ناخالص مزرعه کاسته میشود دراستراتژی اول که شرایط عدم وجود تنش آبی می باشد بازده ناخالص حاصل ازفعالیت کشت سوگوم جارویی و برنج ۱۶/۲۶ میلیون تومان می باشد تحت شرایط استراتژی دوم که تنش ابی تا ۹۰درصد نیاز گیاه می باشد تابع هدف با کاهش ۳۹درصدی مواجه شده و به مقدار ۹/۹۲ میلیون تومان تنزل پیدا می نماید دراستراتژی سوم که هدف تنش آبی تا ۸۰درصد نیاز ابی گیاه می باشد تا هدف دچار کاهش ۶۲درصدی نسبت تابع هدف پایه میوشد و به مقدار ۶/۱۵ میلیون تومان تنزل پیدا می نماید دراستراتژی اخر که هدف ایجاد تنش تا ۷۰درصد نیازابی گیاهان برنج و سورگوم جارویی می باشد مقدار تابع هدف شاهد کاهش ۸۵درصدی نسبت به الگوی پایه می باشد و به مقدار ۲/۴میلیون تنزل پیدا می نماید باتوجه به روند نزولی تابهدف و اینکه کشاورزبصورت اقتصادی بامسئله برخورد می کند مشخص است که کشاورزان استراتژیهای تنش ابی را بخاطر کاهش سود خود قبول نخواهند نمود