سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اصغر کوهپیما – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
وحید حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهرا
سیدعلی صادقی سنگدهی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهرا
مهدی مزیدی –

چکیده:

در مدیریت جامع حوزه های آبخیز بررسی عوامل مختلف موثر بر فرسایش و تولید رسوب امری اجتناب ناپذیر است . از مهم ترین عوامل موثر در تولید رسوب و فرسایش خاک پدیده لغزش می باشد که سالانه حجم وسیعی از خاک را از دسترس خارج نموده و با با تخریب جاده ها ، مناطق مسکونی و انسداد کانال ها خسارات جبران ناپذیری را بدنبال دارد . لذا به منظور بررسی عوامل موثر بر ایجاد این پدیده و میزان تاثیر هریک از این عوامل، پژوهش فوق بصورت اجمالی در سطح حوزه های آبخیز استان گلستان انجام پذیرفت . این مطالعه به کمک عکس های هوائی ، بازدید های صحرائی و پرسش نامه های تهیه شده توسط مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان و با استفاده از نرم افزارهای ،Excelو Arc Gisصورت گرفت . با بررسی گسل های موجود و تاثیر فاصله آنها از توده های لغزشی ، مشخص شد که بیشترین لغزشها ) %( ۲۹٫۴ در فاصله ۱ تا ۲ کیلومتری از گسل ها رخ داده است . مطالعه عامل کاربری اراضی نیز نشان داد که مناطق
جنگلی با % ۴۹ بیشترین سهم را در ایجاد لغزش داشته است . در بررسی عامل نوع سازند ، سازند خوش ییلاق و شیست گرگان به ترتیب با % ۲۷ و % ۲۶ بیشترین تاثیر را در ایجاد لغزش داشته است . همچنین مشخص گردید که شیب های % ۳۰ – ۶۰ با فراوانی % ۴۹ ، بیشترین لغزش ها را در این منطقه ایجاد کرده است .