سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

فرشید نمامیان – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی
میلاد فروزش – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده:

هرسازمانی با نیروی انسانی ایجاد و بدون آن هیچ سازمانی قادر به ادامه حیات نخواهد بود بنابراین انگیزه ها عوامل رضایت و عدم رضایت کارکنان نه تنها لازم است بلکه جهت اتخاذ سیاستهای صحیح راهبردهای مناسب و برنامه های موثر نیز ضروری است پژوهش حاضر به منظور نیل به اهداف ذکر شده در اهمیت پژوهش به بررسی عوامل موثر بررضایت شغلی و اندازه گیری ان در کارکنان بانک مسکن استان کرمانشاه پرداخته است پژوهش مذکور از نظر هدف کاربردی از نظر جمع اوری اطلاعات پیمایشی و از نظر روش علی – مقایسه ای می باشد دراین تحقیق از ۲۴۶ نفر کارکنان بانک مسکن حدود ۱۲۵ نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و از پرسشنامه نیز به عنوان ابزار جمع اوری اطلاعات استفاده گردیده است جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است تجزیه و تحلیل داده ها به دو صورت انجام گرفته است در بخش توصیفی داده ها با توجه به کمی بودن پیوسته بودن متغیرها از شاخصهای مرکزی و پراکندگی استفاده می شود و در بخش تحلیلی داده ها نیز از ازمونهای ازمون کولموگوروف – اسمیرنف، ازمون ضریب همبستگی اسپیرمن، ازمون ضریب همبستگی پیرسون، ازمون برابر واریانسها، ازمون T، ازمون Anova ازمون دانکن استفاده شده است